2017-06-26

ABM Kulturarv

Behovet av att samverka mellan kunskaps- och informationsinstitutionerna arkiv, bibliotek och museum är högt prioriterat på den nationella och internationella agendan. De traditionella arkiven, biblioteken och museerna är ett resultat av en professionalisering av verksamheterna under 1800-talets senare del och under 1900-talet.

I takt med framväxten av ett kunskaps- och högteknologiskt samhälle ställs nya krav på institutionerna, bland annat med tanke på den inverkan övergången från ett analogt till ett digitalt samhälle har på verksamheterna. För ABM-sektorns institutioner och aktörer krävs bland annat ökad effektivisering och tillgänglighet.

Syftet med ABM-samverkan är:

 • att öka tillgängligheten till institutionernas samlingar
 • att höja verksamhetens kvalité
 • att blir effektivare
 • att göra ABM-institutionerna slagkraftigare

Riktlinjer för nätverket/alliansen är:

 • Nätverket hålls öppet för alla intresserade och engagerade i kulturarvsfrågorna
 • Flexibilitet- man kan gå in och ut ur nätverket
 • De regionala kulturarvsinstitutionerna bör se det som en del av sitt uppdrag att delta

Inriktning och arbetsuppgifter
ABM Kulturarv arbetar med sektorsövergripande abm- frågor och bedriver lobbyverksamhet gentemot politiker, skola och kringliggande myndigheter för att tydliggöra nätverkets potential och resurser.

Gruppen är initiativtagare till konferenser, seminarier, kompetensutveckling och utbildningar. Nätverket ansvarar för att alla ABM-institutioner och aktörer i alliansen informeras och inbegrips i det pågående arbetet som drivs av ABM Kulturarv. Det här sker via en e-postlista som också fungerar som nätverkets nyhetsbrev. ABM Kulturarv ska också bevaka att såväl kommunala som statliga och privata institutioners behov och intressen tas tillvara i amb-arbetet.

Arbetsområden

 • informationsspridning
 • omvärldsbevakning
 • omvärldsanalys
 • nätverksbyggande
 • projekthamn
 • kompetensutveckling
 • lyhörd metodutveckling
 • samarbetsutveckling regionalt, nationellt, interregionalt inom EU och globalt.

 

Kontaktperson:

Sofia Lundin, sofia.lundin@lvn.se,
Kulturarvskonsulent Landstinget Västernorrland, 070-321 09 59