Slutrapport forskningsprojektet Skärningspunkter och glapp i länkat, delat och nätverkat kulturarv

I ABM Resurs uppdrag ingår att inhämta ny kunskap, att delta i olika nätverk och att bedriva undersökningar och forskning inom de områden som är gemensamma för arkiv, bibliotek och museer. För att fylla en kunskapslucka deltog därför ABM Resurs i ett forskningsprojekt under 2015 och 2016.

 

Skärningspunkter och glapp i länkat, delat och nätverkat kulturarv

I detta projekt undersöktes ett område som berör alla kulturarvsinstitutioner, nämligen digitaliseringen i och av kulturarvssektorn. I en förstudie fann vi att  kulturarvsinstitutionerna digitaliserar sina samlingar, det vill säga sådant som sedan tidigare definierats som kulturarv, samtidigt som de också börjar närma sig sociala medier. Frågan är om institutionerna även kan tillhandahålla en digital infrastruktur för inofficiella kulturarv och adderande kulturarvsprocesser? Dagens situation har sin bakgrund i och är delvis en fråga om självbild, uppdrag och om perspektiv, men är även en fråga om att källmaterialet, systemen etc är skapade för interna behov.

Vi använde ett antropologiskt arbetssätt och frågorna var: Vilka har tolkningsföreträde? Vad väljs ut för digitalisering och varför? Vi såg tre aktörsroller: Uppdragsgivarna (politiker etc), institutionerna (arkiv, bibliotek, museer) och deltagarna i den inofficiella kulturarvssektorn, det vill säga hembygdsaktiva, personer som värnar sina kulturella, etniska eller andra arv och identiteter – i många fall i samspel med tekniska system som finns runtomkring (som Facebook mm).

Syftet med projektet var att förstå skärningspunkter och glapp mellan å ena sidan intressegemenskapers digitala vardagsliv och å andra sidan institutionernas digitala verksamheter.

I projektet arbetade Bodil Axelsson, docent vid Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, Linköpings universitet och Bengt Wittgren, fil doktor i museologi och forskare vid ABM Resurs. Projektet finansierades av Riksantikvarieämbetet och ABM Resurs och Linköpings universitet var värdinstitution.

Slutrapporten kan ni läsa här.